icon

Swarovski STS Straight 65mm Spotting Scope Body